ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Gistda/ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
หัวข้อ ข้อมูล
1 ชื่อโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2 โครงการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 สถานที่ตั้งโครงการ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4 พระราชดำริ(รายละเอียด) ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี
5 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6 วัตถุประสงค์โครงการ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ในด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และด้านอื่น ๆ เพื่อหาตัวแบบแห่งความสำเร็จในภูมิภาค เป็นสถานที่สาธิตการพัฒนาในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์รวมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนและเป็นต้นแบบการบริการจัดการแบบบูรณาการ รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 ประโยชน์ของโครงการ 1.ดำเนินการศึกษาทดลองเพื่อหาตัวแบบความสำเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ จำนวน 59 เรื่อง โดยเน้นการศึกษาทดลองด้านการพัฒนาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับการนำผลการศึกษาทดลองที่ประสบผลสำเร็จแล้วไปขยายผลยังดำเนินการในขอบเขตที่จำกัด

2. อนุรักษ์ป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 1,122 ไร่ ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม 312 ไร่ บริหารจัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่ง

3.ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

4. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขา และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ฃ

5. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวภูเขา จำนวน 11,370 ไร่

8 ปีที่เริ่มดำเนินการ 2524